Kodeks karny Przepisy Ze skorowidzem i hasłami

Artykuł stanowi omówienie przepisów postępowania karnego stosowanych w procedurach trans granicznych. Obejmuje również przepisy klasycznych instrumentów międzynarodowego obrotu prawnego jakże i coraz obszerniejszą częścią Działu XIII KPK stanowiącą.

Oportunizm legalizm ścigania


Praca odzwierciedla aktualne po nowelizacji procedury z i aspekty prawa karnego formalnego dodatkowo prawa policyjnego realizowanego w wstępnym postępowaniu przygotowawczym efektywnej i skutecznej materializacji funkcji wykrywczej (wdrożenia czynności.

Zobacz więcej

Postępowanie karne Podręcznik


Nowoczesne opracowanie analizuje nie tylko bieżące przemiany w zakresie funkcjonowania policji lecz podobnie ukazuje nowe kierunki jej aktywności wynikające ze przemian we współczesnym świecie. Hołyst Brunon dokonuje przeglądu systemów organizacji.

Zobacz więcej

Bezprawie usiłowania nieudolnego


Artykuł z postępowania karnego to kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień których znajomość pomoże w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie również do nauki jakim sposobem i do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłemu.

Zobacz więcej

Najnowsze artykuły

foto

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice w stosunku do profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – budowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl zarządzania a przywództwo Ukazanie relacji.

Kategoria: Coaching
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Upadłość i od kiedy nowe prawo upadłościowe umożliwi

Upadłość i od kiedy nowe prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu artykułów.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Umowa umowa deweloperska o czym

Umowa - umowa deweloperska o czym pamiętać do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, jednakże też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Nowe prawo unieważnienie prawa do znaku towarowego

Nowe prawo unieważnienie prawa do znaku towarowego czyli wzoru przemysłowego w postępowaniu cywilnym Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego własność intelektualna prawo oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Nowe prawo budowlane rezygnacja

Nowe prawo budowlane - rezygnacja z odpłatności za udostępnianie niektórych danych pzgik oraz wprowadzenie zryczałtowanej opłaty za materiały pzgik przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i dokładny wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach

obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD jest przedstawienie od strony praktycznej zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Przedstawienie aktualnego stanu prawnego

Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i w największym stopniu istniejących zagadnień powiązanych z funkcjonowaniem rynku najmy lokali w dobie epidemii koronawirusa (uwarunkowania legislacyjne COVID-19 wpływające na sektor nieruchomości i działanie najmu, realizacja zawartych umów najmu, wypowiedzenie umów najmu na gruncie prawa cywilnego i zapisów umownych, podnajem a zawieszenie świadczenia usług hotelarskich). skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Nowelizacja KSH Rozporządzenie akcją ustawa przewiduje kary za

Nowelizacja KSH Rozporządzenie akcją ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za nieobecność prowadzenia rejestru udziałowców innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania przez spółkę od wejścia w.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Prawo restrukturyzacyjne Zmiany kodeksów Prawa upadłościowego

Prawo restrukturyzacyjne - Zmiany kodeksów Prawa upadłościowego w zakresie składu masy upadłości oraz wyłączeń z masy upadłości: sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne relacje wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Co jeszcze mamy ciekawego

Artykuł stanowi omówienie przepisów postępowania karnego stosowanych w procedurach trans granicznych. Obejmuje również przepisy klasycznych instrumentów międzynarodowego obrotu prawnego, jakże i coraz obszerniejszą częścią Działu XIII KPK stanowiącą transpozycję aktów UE urzeczywistniających normę wzajemnego uznawania orzeczeń. Uwzględnia przy tym również krajowe, jak i jeszcze obfitsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które winno stanowić ramy wykładni. Artykuł może bym równocześnie traktowany jako przewodnik po zawiłej mapie narzędzi obrotu międzynarodowego, gdzie mając na uwadze dynamikę rozwoju tej dziedziny autorzy objaśniają powiązania pomiędzy poszczególnymi, nieraz nakładającymi się na siebie instrumentami, oferują sposoby rozwiązania trudności intertemporalnych, innymi słowy też godzą promowaną przez europejskie i krajowe najwyższe instancje wykładnie pro unijną z interesem krajowego wymiaru sprawiedliwości. Artykuł adresowany jest wyjątkowo do pragmatyków przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i adwokatów. Przedmiot opracowania stanowi ogół problemów związana ze źródłami zawiadomień o popełnionych przestępstwach w polskim postępowaniu karnym. Celem rozprawy jest jasne rozróżnienie występujących w polskim porządku prawnym podmiotów, które dostarczają informacji o popełnionym przestępstwie rozumianym w szerokim sensie, w który sposób również wykazanie konsekwencji spowodowanych jego wpływem również reakcji organów państwa na te informacje. Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom państwa jest zwłaszcza uzależnione od efektywnego działania organów ścigania. Instytucje takie w który sposób psy i prokuratura, aby mogły prawidłowo realizować swoje zadania, muszą dysponować rzetelnymi informacjami na temat sytuacji panującej w danym środowisku. Natomiast w celu uzyskania tych informacji muszą współpracować z obywatelami i w tym miejscu doniosłą rolę odgrywają źródła informacji o popełnionym przestępstwie. Tym samym praca ma na celu wykazanie, że to właśnie współdziałanie organów państwa i społeczeństwa jest warunkiem niezbędnym wpływającym na poczucie bezpieczeństwa. Im społeczeństwo mocniej darzy organy piszczałkowe ścigania zaufaniem i wierzy w ich sprawne działanie, tym w wyższym stopniu jest skłonne reagować na dostrzegane nieprawidłowości.

Czytaj więcej