obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD jest przedstawienie od strony praktycznej zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania lub można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jakże długo takie zaświadczenie jest aktualne, czy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna oraz jakim sposobem prawidłowo wykreślić z akt pracowniczych odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika Zasady i terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej i zbiorów innych dokumentów, niewchodzących w skład dokumentacji pracowniczej, w szczególności: karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy Zasady kopiowania dokumentacji pracowniczej, w tym sporządzania kopii zgubionych przez byłych pracowników świadectw pracy? skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i zasady wydawania. Najnowsze zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na innowacyjnych zasadach z uwzględnieniem artykułów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)