Oportunizm legalizm ścigania

Praca odzwierciedla aktualne po nowelizacji procedury z i aspekty prawa karnego formalnego dodatkowo prawa policyjnego realizowanego w wstępnym postępowaniu przygotowawczym, efektywnej i skutecznej materializacji funkcji wykrywczej (wdrożenia czynności operacyjno-wykrywczych) i funkcji dowodowej (dział V KPK w obszarze zasad transformacji procesowej materiału na rzecz uprawdopodobnienia sprawstwa zarzucanego czynu) dodatkowo ostatecznego wymogu procesowej weryfikacji zgromadzonego materiału w ramach procesu kontradyktoryjnego na rozprawie głównej przed sądem (popierania przez oskarżyciela wizji aktu oskarżenia) w celu udowodnienia oskarżonemu czynu (orzeczenia o winie i karze), względnie jego uniewinnienia po zastosowaniu normy in dubio pro reo (konieczności wypłaty od Skarbu Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia pokrzywdzonemu za skutki i następstwa obrazy przez organy piszczałkowe ochrony prawnej prawa dowodowego). Celem niniejszej monografii jest uniwersalne i kompleksowe ujęcie procedury karnej, uwzględniające wchodzącą w życie lipca nowelizację Kodeksu postępowania karnego. Nie odchodząc od systematyki kodeksowej, od aktualnego unormowania, pisarze przedstawiają zasady i treści postępowania w sposób umożliwiający czytelnikom poruszanie się w ustawicznie zmienianej procedurze, przyswojenie umiejętności pracy ze sprawą karną, niezależnie od wprowadzanych modyfikacji procesowych i dominującej polityki karnej. Opracowanie zważa nowy model procesu karnego zmierzający ku jego większej kontradyktoryjności. Pozycja zwracana jest do żaków kierunków bezpieczeństwa wewnętrznego, prawa i administracji, w który sposób też do funkcjonariuszy organów postępowania przygotowawczego, w tym między innymi Policji i Straży Granicznej. Do rąk Czytelnika trafia jedenaste a w zasadzie pierwsze w nowym składzie autorskim wydanie doskonałego artykuła akademickiego. Jego autorami są obecnie: Stanisław Waltoś profesor nieodpłatny Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, członek męski PAN i PAU. Autor kilkuset pracy z obszaru prawa i procesu karnego, historii prawa i kultury. Piotr Hofmański profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, szef Katedry Postępowania Karnego tej uczelni, sędzia Sądu Najwyższego. Autor kilkuset pracy z obszaru prawa i procesu karnego także problematyki ochrony praw człowieka. Czytelnik znajdzie w pracy tło historyczne i prawnoporównawcze, w który sposób zarówno warstwę empiryczną, dopełnione o odesłania do praktyki, najświeższe dostępne dane statystyczne dodatkowo wykaz rzeczowy –ilustrowane niezmiennie dowcipnymi rysunkami Szymona Kobylińskiego. Zachowano układ artykuła i jej konwencję. Bogate zestawienia literatury umożliwiają pogłębienie omawianych tematów. Wykład uwzględnia wszystkie ostatnie przemiany polskiej procedury karnej, wspólnie z wprowadzeniem w formie Aneksu do noweli, jaka zostanie uchwalona w r., a wejdzie w życie