Postępowanie karne Podręcznik

Nowoczesne opracowanie analizuje nie tylko bieżące przemiany w zakresie funkcjonowania policji, lecz podobnie ukazuje nowe kierunki jej aktywności wynikające ze przemian we współczesnym świecie. Hołyst Brunon dokonuje przeglądu systemów organizacji i funkcjonowania policji w ponad stu państwach. Dużo uwagi poświęca międzynarodowej współpracy policji. Uzupełnieniem treści wykładu są okienka problemowe, które ilustrują aktualne problemy pojawiające się w pracy policji, dodatkowo najważniejsze akty prawne dotyczące jej funkcjonowania w Unii Europejskiej. Artykuł to kompleksowe opracowanie problematyki procesowych i kryminalistycznych powiązanych z dokonywaniem oględzin. W pracy szczegółowo omówiono zadania związanie z:- dokonywaniem oględzin miejsca, osoby, rzeczy i zwłoką,- utrwalaniem przebiegu oględzin,- udziałem stron procesowych i innych uczestników postępowania karnego w oględzinach. Analiza oględzin oparta została na unormowaniach prawnych, wypowiedziach doktryny, orzecznictwie i badaniach aktowych. Opracowanie przeznaczone na rzecz praktyków prawa: prokuratorów, sędziów, adwokatów. Zainteresuje tak jak teoretyków prawa również studentów działów prawa i administracji. Artykuł adresowany dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, a podobnie aplikantów prawniczych. Kiążka stanowi uzupełnienie wykładu zawartego w dwóch artykułach uniwersyteckich pod redakcją naukową Zofii Świdy: Postępowanie karne. Część ogólna oraz Postępowanie karne. Część szczególna.Na indywidualne części opracowania składają się:- omówienie ogólnej problematyki danego działu/rozdziału kodeksu postępowania karnego;- kazusy z postępowania karnego, pozwalające rozwijać umiejętność analizy określonych zdarzeń i przyporządkowywania ich do właściwej normy karnoprocesowej;- diagramy i tabele, za pomocą jakich zilustrowano najważniejsze problemy omawianych zagadnień;- wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego i trybunałów powszechnych, reprezentatywne dla poruszanych kwestii;- przykładowe pytania testowe.