foto

Upadłość i od kiedy nowe prawo upadłościowe umożliwi

Upadłość i od kiedy nowe prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu artykułów.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane rezygnacja

Nowe prawo budowlane - rezygnacja z odpłatności za udostępnianie niektórych danych pzgik oraz wprowadzenie zryczałtowanej opłaty za materiały pzgik przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i dokładny wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się.

Zobacz więcej ...

foto

Przedstawienie aktualnego stanu prawnego

Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i w największym stopniu istniejących zagadnień powiązanych z funkcjonowaniem rynku najmy lokali w dobie epidemii koronawirusa (uwarunkowania legislacyjne COVID-19 wpływające na sektor nieruchomości i działanie najmu, realizacja zawartych umów najmu, wypowiedzenie umów najmu na gruncie prawa cywilnego i zapisów umownych, podnajem a zawieszenie świadczenia usług hotelarskich). skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania.

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH Rozporządzenie akcją ustawa przewiduje kary za

Nowelizacja KSH Rozporządzenie akcją ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za nieobecność prowadzenia rejestru udziałowców innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania przez spółkę od wejścia w.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne Zmiany kodeksów Prawa upadłościowego

Prawo restrukturyzacyjne - Zmiany kodeksów Prawa upadłościowego w zakresie składu masy upadłości oraz wyłączeń z masy upadłości: sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne relacje wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020.

Zobacz więcej ...

foto

COVID 19 walidacja pobytu cudzoziemca spoza

COVID 19 walidacja pobytu cudzoziemca spoza ue w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w ostatnim czasie, kwestie związane z zatrudnianiem cudzoziemców także dokumentacją pracy cudzoziemców także uległy zmianie. Temat, który zawsze stanowił wyzwanie na rzecz pracodawców obecnie przybrał nową formę. Niezwykle istotne jest, by we wszystkich działaniach połączonych z zatrudnianiem i pracą cudzoziemców podtrzymywać się na w największym stopniu obecnych przepisach,.

Zobacz więcej ...

foto

art 32 pkt 3 ustawy o ochronie osób

art 32 pkt 3 ustawy o ochronie osób i mienia i Proces karny i postępowanie. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co dotyczy jego treści. Dotyczy to zwłaszcza zakresu zaskarżenia także zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie.

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 Podstawy gospodarki odpadami

Gospodarka odpadami BDO 2020 Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele obiekcje i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko katalog odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, atoli też sprawozdanie.

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i Dokumentowanie obrad rady i komisji wiedzy

Gmina i Dokumentowanie obrad rady i komisji wiedzy w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a również poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady miasta poznania z 3 grudnia 2019 prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym.

Zobacz więcej ...

foto

Strona www jest przeznaczony wyjątkowo na rzecz

Strona www jest przeznaczony wyjątkowo na rzecz prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy również aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych dodatkowo z Polskiej Akademii.

Zobacz więcej ...