Nowe prawo budowlane - rezygnacja z odpłatności za udostępnianie niektórych danych pzgik oraz wprowadzenie zryczałtowanej opłaty za materiały pzgik przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i dokładny wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części ze względu na wzrastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych związanych między innymi ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych dodatkowo ich uchylenie instytucji uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań" weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje zmiany w obszarze procedury uzyskiwania upełnomocnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały dodatkowo regulacje przyspieszające proces inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, które w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych czyli miejscowych geoportalach, inne wyłącznie w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze poprzedni to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony po największej części wskutek na utrudniony wjazd do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, względem czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.