Prawo restrukturyzacyjne - Zmiany kodeksów Prawa upadłościowego w zakresie składu masy upadłości oraz wyłączeń z masy upadłości: sprawne zarządzanie jakie są skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla umów kredytu, rachunku bankowego, leasingu, factoringu? restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne relacje wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym jak skutecznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości oraz wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części albo istotnych składników majątku dłużnika? i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe dodatkowo niektórych jak efektywnie przeprowadzić postępowanie upadłościowego dłużnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej (upadłość konsumencka)? innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), jaka zaiste zmienia regulacje Prawa upadłościowego również Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie znajomości na temat znowelizowanych przepisów, a również wypracowanie w ramach dyskusji i rozwiązywania przypadków właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według oryginalnych zasad postępowaniu upadłościowym, szczególnie postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej, która nie prowadzi aktywności gospodarczej, dodatkowo postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia również radca prawny posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego również zarządcy. Taka formuła szkolenia pozwoli na dokonanie analizy omawianych problemów z w najwyższym stopniu praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu poprzez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu poprzez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.