Uzasadnienie wyroku polskim

Artykuł z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zadania dotyczące polskiego procesu karnego. Opracowanie zważa status obowiązujący od lipca r., otóż po wejściu w życie dwóch ustaw gruntowanie nowelizujących kodeks postępowania karnego i zmierzających zwłaszcza do podniesienia kontradyktoryjności również przyspieszenia procesu karnego. Pisarze publikacji w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowania, które nie uległy zmianom jak i te, jakie poddano, nieraz hen idącym, modyfikacjom. Artykuł stanowi w tym kontekście przewodnik pomagający zrozumieć istotę wprowadzonej nowelizacji i wskazujący na możliwy sposób wykładni śmiałych unormowań karnoprocesowych. W pracy Postępowanie karne położono ścisk na przedstawienie przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, przez co ograniczone pozostały rozpatrywania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to jednakże zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Artykuł Postępowanie karne skierowany jest zwłaszcza do studentów studiów prawniczych. Z powodzeniem jednak może służyć również jako pomoc do nauki podstaw procesu karnego na innych kierunkach studiów. Opracowanie może wyjść dodatkowo pomocne dla absolwentów studiów prawniczych przygotowującym się do egzaminu na aplikacje prawnicze, jakim sposobem i aplikantów w trakcie ich nauki. Artykuł zwracana do studentów studiów administracyjnych i prawniczych, aplikantów zawodów prawniczych, a podobnie pragmatyków zajmujących się sprawami karnymi skarbowymi również szeroko rozumianym prawem finansowym.Artykuł jest kompleksowym opracowaniem problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorzy publikacji internetowej szczegółowo omówili:- typy przestępstw i wykroczeń skarbowych przewidziane w polskim porządku prawnym,- specyficzne instytucje i unormowania zawarte w kodeksie karnym skarbowym,- instytucje i uregulowania kodeksu karnego recypowane na ziemia orna prawa karnego skarbowego,- zasady, instytucje i drobiazgowe unormowania kodeksu postępowania karnego oraz najistotniejsze regulacje kodeksu karnego wykonawczego, do których odsyła kodeks poddany skarbowy.Artykuł przedstawia pełna i aktualną wiedzę z zakresu prawa i postępowania karnego skarbowego, przedstawiona w przystępny sposób, z odwołaniami do literatury przedmiotu i orzecznictwa sądowego.